جشنواره زمستانه ایرمکس

سرعت بی‌نهایت، ترافیک بی‌نهایت

مدت زمان

قیمت

یک ماه

۴۹٫۰۰۰ تومان

سه ماه

۱۴۳٫۰۰۰ تومان

شش ماه

۲۷۹٫۰۰۰ تومان

یک سال

۵۲۹٫۰۰۰ تومان

مدت زمان

قیمت

یک ماه

۶۹٫۰۰۰ تومان

سه ماه

۲۰۰٫۰۰۰ تومان

شش ماه

۳۹۳٫۰۰۰ تومان

یک سال

۷۴۵٫۰۰۰ تومان

مدت زمان

قیمت

یک ماه

۹۰٫۰۰۰ تومان

سه ماه

۲۶۲٫۰۰۰ تومان

شش ماه

۵۱۳٫۰۰۰ تومان

یک سال

۹۷۲٫۰۰۰ تومان